Livskunskap

Livskunskap i skolan – behövs det?


Detta är en fråga som på senare år livligt har diskuterats i massmedia. Vissa metoder att minska mobbning har misslyckats. Det betyder inte att ämnet livskunskap har spelat ut sin roll. Tvärtom, i en värld som vår, fylld av oro och turbulens kan lektioner i livskunskap fylla en viktig funktion med meningsfulla och inspirerande samtal kring det som händer i livet, i skolan och i världen som helhet...     läs vidare

LIVSKUNSKAP OCH VÄRDEGRUND

byggstenar

Världsreligionernas visdom


Världsreligionernas visdom utgörs av en samling citat hämtade ur äldre och nyare religioners skrifter med inrikting på etiska, moraliska och existentiella teman. Världsreligioner som representeras är hinduism, buddhism, zoroastrism, judendom, kristendom, islam och bahá’i. Även några kända citat av den kinesiske filosofen Lao-Tze ingår.


Världsreligionernas visdom vänder sig likafullt till privatpersoner med intresse för andliga frågor och en bärande universell etik. Den kan användas såsom en andlig reflektionsbok för den enskilde och som ett stimulerande komplement vid samtal om vardagsetik och livsfrågor samt vid studium av världsreligionerna i studie- och samtalscirklar.


Pris: 117 kr inkl.moms.

Ingen fraktavgift.

Denna bok kan även beställas från Läromedia AB, Adlibris och Bokus.

Du kan naturligtvis även via epost beställa boken direkt från Värdegrundsförlaget. Faktura bifogas.

Byggstenar till en bättre värld — Dygder och livskunskap i teori och praktik av Maria Melin-Blomqvist


”Byggstenar till en bättre värld” är ett läromedel i värdegrund och livskunskap (med kopieringsrätt för skolorna) som vunnit stor uppskattning både på mellan-och högstadieskolor. Det är dessutom mycket lätt att använda.


Läromedlet säljes som kopieringsunderlag i kompendium (ca 140 sid.) till grundskolor och andra intresserade. Tills vidare gäller 50% rabatt på normalpriset 1 200 kr. Priset blir därmed 600 kronor. 6% moms tillkommer. Kopieringsrätten gäller utan tidsgräns.  mer info


Klicka på rubriken så finner du mer att läsa och dessutom tre avsnitt ur
boken i pdf-filer som du kan ladda ner och använda i din klassundervisning.
Gratis!. Tacksam för dina synpunkter så skriv gärna en rad till
Värdegrundsförlaget, info@livskunskap.net

Hantera konflikter och förebygg våld - av Karin Utas Carlsson och Anette Rosenberg Kimblad


Förhållningssätt och färdigheter. Teori och praktik i skola och fritidshem. - Denna bok har fått mycket fina recensioner och fyller en plats på varje skola i denna orosfyllda tid. Boken kan ses som en handbok för lärare och ger djupgående och konstruktiva förslag om hur alla slags medmänskliga konflikter ska kunna förebyggas och lösas. Den är lättläst och praktiskt tillämpbar.


www.tradet.org

Livskunskap på schemat - av Valentin Sevéus


Om skolan, riksdagen och lusten att berätta.


Denna bok borde intressera alla som är engagerade i frågan och debatten om livskunskap i skolan. Mycket har skrivits på senare tid och debatten kommer säkerligen att intensifieras. Här har läsaren möjlighet att bl.a. få en överblick över vad som redan sagts och skrivits och få en inblick i hur vissa skolor arbetar med ämnet.


Läs gärna denna artikel av Anita Grünbaum om de båda böckerna!

Livskunskap i skolan - redaktörer Valentin Sevéus & Yvonne Terjestam


I december 2011 kom en ny, spännande bok i samma ämne  ut, men skriven av olika författare, lärare och elever som tar upp olika aspekter av ämnet och berättar om sina personliga erfarenheter. Boken heter Livskunskap i skolan - Röster från klassrum och samhälle.


Läs gärna denna artikel av Anita Grünbaum om de båda böckerna!

Livskunskap för livskvalitet - redaktörer Karin Utas Carlsson, Claes Nordén & Valentin Sevéus


Inledning


Innehållsförteckning


Antologien Livskunskap för livskvalitet inleds med artikeln "Liv och fred. Mening och religion" av ärkebiskop emeritus KG Hammar, som forskat och skrivit om Dag Hammarskjöld. I artikeln får vi en initierad inblick i Dag Hammarskjölds förhållande till Martin Buber samt funderingar kring generalsekreterarens sista och ödesdigra uppdrag i Kongo 1961.

Bortom bråk och hårt klimat - av Olle Åhs


Denna bok handlar om att utveckla social förmåga i skola och förskola och beskriver tydligt och ingående involveringspedagogikens grundbegrepp och metodik. Den ger också en praktisk modell för hur man kan träna barn att utveckla goda egenskaper. Boken används redan på många skolor och passar alla lärare i förskola och grundskola – på alla stadier.


Denna bok är slutsåld men kan lånas på bibliotek. Begagnade exemplar kan hittas via internet.

Vägen till en inre kompass – om fostran för vår tid

Av Olle Åhs


Denna bok inleds med en kort samhällsanalys och tar sedan upp olika uppfostringsmetoder och vuxenvärldens ansvar. Boken tar upp behovet av varma relationer och en fungerande, konstruktiv dialog med barnet. Ett kapitel handlar om att besvara barns existentiella frågor och författaren ger här vissa råd, väl värda att beakta. Några rader ur kapitel 6:


”I det multikulturella samhället fordras en större mognad hos den vuxne vad gäller de existentiella frågorna än vad som var fallet tidigare, när vi hade mer av en enhetskultur. … Då var kristendomen det självklara religionsalternativet. I dag har vi många barn i våra skolor och förskolor som har de mest skilda trosbakgrunder. Vi har fått in världen i våra skolsalar och lekhallar. Finns det då några synsätt som kan vara generella och tjäna som hjälp när barnen frågar? …”


Del 2 av boken innehåller en samling berättelser och sagor för barn och ungdomar – både några kända klassiska och mindre kända sådana. Dessa kan man använda vid högläsning både för yngre och för äldre barn. Varje berättelse förtydligar en viss dygd (god egenskap) som läsaren/åhöraren ska förstå allt bättre och inspireras av. Frågorna som ställs vid slutet av varje text är viktiga och ibland rätt så filosofiska. Vid högläsning i skolklasser leder de naturligt till ett meningsfullt och engagerat tankeutbyte, något jag själv erfarit.

Boken passar både i skolor och hemma i familjen, så jag vill rekommendera den både till föräldrar och till lärare i förskola och grundskola, vilka kan använda den som idégivare och verktyg i värdegrundsundervisningen.

Livskunskap – ett ämne på gymnasiet?

av Johnny Österman


Vad livskunskap kan innebära för gymnasieelever kan du läsa om i bifogade pdf-fil. Viktiga frågor som ställs är om livskunskap behövs som eget ämne på gymnasiet och om det ska betygssättas eller ej. Läs hela den intressanta och tankeväckande rapporten, skriven av Johnny Österman.


"Genom observationer av livskunskapslektioner på två gymnasieskolor, intervjuer med fem lärare i livskunskap och tolv elever samt genom studier av kursplaner från Internet försöker denna studie utreda hur undervisning i ämnet livskunskap bedrivs i gymnasieskolan. Vad innebär ämnet för eleverna, hur betygssätts eleverna och behövs livskunskap som ett eget ämne?


Mycket tyder på att eleverna får större förståelse för hur andra människor resonerar och att en del elever ändrar inställningar och lär sig att bättre anpassa sitt beteende till olika situationer. Detta gäller speciellt om undervisningen, genom filmvisning, rollspels-övningar och diskussioner, engagerar eleverna och försöker förstärka deras förståelse för sina egna känslor och förståelsen för andras tänkande. "

Här finner du en artikel på engelska The True Foundation of Democratic Values, som publicerades av Umeå Universitet i en publikation med titeln Proceedings from the 2nd International Conference Values in Education across Boundaries.

Författare: Maria Melin Blomqvist


Virtues-and-Democracy

I denna artikel på engelska framgår det vilken positiv inverkan arbetet med dygder har, som här i ett fängelse på Fiji. Artikeln är publicerad med tillåtelse av författaren Linda Kavelin Popov.


Virtues in Prison

Här följer en kortare artikel med ett förslag om undervisning i en global etik. Artikeln är på engelska och skriven av Maria Melin Blomqvist.


Global Ethics